Kế hoạch Thực hiện - Phần 2

Quan hệ Đối tác Chiến lược Australia -Việt Nam

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả Chiến lược và Kế hoạch thực hiện và làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế của hai nước, Australia và Việt Nam nhất trí củng cố kiến trúc quan hệ cấp cao song phương.

Mục Hành động

Củng cố kiến trúc quan hệ cấp cao song phương để củng cố quan hệ kinh tế của hai nước và thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu Chiến lược

Những sáng kiến chính
  • Việt Nam và Australia nâng cao hợp tác kinh tế cấp cao song phương thông qua việc thiết lập đối thoại Bộ trưởng Thương mại thường xuyên ít nhất hai năm một lần.