Pangangalaga sa iyong pagkapribado

Mahalagang mga puntos

  • Nag-iingat kami nang husto upang pangalagaan ang personal na impormasyong ibinibigay mo sa amin
  • Ipinag-uutos sa amin ng mga batas sa Australia na pangalagaan ang iyong impormasyon laban sa pagkawala, maling paggamit, hindi autorisadong pagkuha, modipikasyon o pagbubunyag
  • Ang sinumang miyembro ng kawani na lumabag sa kaugnay na mga Batas ay maaaring maharap sa mga parusang kriminal at/o sibil

Pagpapanatiling ligtas ang iyong personal na impormasyon

May mga batas na nagpoprotekta sa personal na impormasyong ibinibigay mo sa amin kapag ikaw ay nag-aaplay para sa pasaporte.

Ang Privacy Act 1988 at ang Australian Passports Act 2005 ay nangangasiwa kung paano ginagamit ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas at Kalakalan (Department of Foreign Affairs and Trade) (DFAT) ang iyong personal na impormasyon. Ang isang opisyal ng DFAT na lumabag sa mga Batas na ito ay maaaring maharap sa parusang kriminal o sibil, o sa parehong kaparusahan.

Ang Privacy Act 1988 ay nagpapataw ng istriktong mga pangangailangang pambatas sa isang paraan, kung saan ang DFAT ay nangongolekta, nagtatago at nagbubunyag ng iyong personal na impormasyon. Ipinag-uutos nito sa DFAT na gawin ang lahat ng makatwirang mga hakbang upang protektahan ang iyong impormasyon laban sa pagkawala, maling paggamit, hindi autorisadong pagkuha, modipikasyon o pagbubunyag.

Mga aplikasyon

Ang impormasyong ibinibigay mo sa amin kapag nag-aaplay para sa isang dokumentong pambiyahe ay ang aming pangunahing pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa iyo. Maaari lamang gamitin ng DFAT ang impormasyong ito alinsunod sa namamahalang batas dito, na kabilang ang pagpapatunay ng iyong pagiging karapat-dapat para sa isang pasaporte sa pamamagitan ng pagkumpirma ng iyong pagkakakilanlan at pagkamamamayan.

Ang impormasyon ay maaaring hindi ibigay sa iba pang mga ahensya o indibiduwal maliban kung pinahihintulutan sa ilalim ng Privacy Act 1988, ng Australian Passports Act 2005 o iba pang kaugnay na mga batas.

Pagbubunyag upang matasa ang pagiging karapat-dapat

Upang malaman ang iyong pagiging karapat-dapat para sa pasaporte, kailangang patunayan ng DFAT ang ibinigay mong impormasyon. Maaaring ibunyag ng autorisadong mga opisyal ang iyong impormasyon sa anumang mga ahensya o indibiduwal na makatutulong sa pagpapatunay. Kabilang sa mga ito ang:

Pagbubunyag para sa iba pang mga dahilan

Ang impormasyon ay maaaring ibunyag para sa iba pang limitadong mga layuning itinakda sa Australian Passports Act 2005.

Kabilang sa mga ito ang:

Kabilang sa mga ahensya kung saan maaaring ibunyag ng DFAT ang iyong impormasyon para sa mga layuning ito, ngunit hindi limitado dito, ang:

Ang iba pang mga pagbubunyag ay maaaring gawin sa ilang limitadong mga kalagayan kung saan autorisado sa ilalim ng Privacy Act 1988. Gaya halimbawa, kung ang batas na pinangangasiwaan ng ibang ahensya ay nagbigay ng legal na karapatan sa ahensyang iyon na kumuha ng katulad na impormasyon, ang pagbubunyag ng impormasyong ito ay maaaring gawin.

Pagbubunyag sa Elektoral na Komisyon ng Australia

Ang impormasyon ay maaaring ibunyag sa Elektoral na Komisyon ng Australia alinsunod sa section 92 ng Commonwealth Electoral Act 1918 Ang probisyong ito ay nagpapahintulot sa AEC na humiling ng impormasyong hawak ng ibang mga ahensya ng Komonwelt para sa layunin ng paghahanda, pagpapanatili o pagbabago ng mga Talaan ng Halalan.

Sa paggawa ng anumang pagbubunyag, ang DFAT ay kailangang sumunod sa mga tungkulin nito sa ilalim ng Privacy Act 1988

Pagkapribado sa internet

Ang DFAT ay hindi nangongolekta ng personal na impormasyon tungkol sa iyo kapag ikaw ay bumisita sa mga website sa mga server ng DFAT, maliban na lamang kung pinili mong magbigay ng impormasyong iyon.

Gayunman, ang aming mga website ay mayroong mga ugnay o link sa iba pang mga site. Ang DFAT ay walang pananagutan para sa nilalaman at mga gawi sa pagkapribado ng ibang mga site, at hinihikayat ka namin na basahin ang patakaran sa pagkapribado ng bawat site.

Ang website ng DFAT na www.dfat.gov.au at ang website ng mga pasaporte na www.passports.gov.au ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon ukol sa aming mga patakaran sa pagkapribado sa internet.

Sino ang maaaring kontakin

Kung sa anumang oras ikaw ay naniniwala na hindi kami nanindigan sa aming mga tungkulin sa pagkapribado o kung ikaw ay may anumang iba pang mga katanungan sa materyal na inilagay sa polyetong ito, kontakin ang:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwen Crescent
BARTON ACT 0221

Email: passports.australia@dfat.gov.au

Ikaw ay makakakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan sa ilalim ng Privacy Act 1988 mula sa website ng Komisyoner sa Tanggapan ng Impormasyon sa Australya, www.oaic.gov.au


Mangyaring pangalagaan ang iyong pasaporte

Tandaan na pangalagaan ang iyong pasaporte. Kapag nagbibiyahe sa ibayong dagat, kadalasan ito lamang ang tinatanggap na katibayan ng pagkakakilanlan. Mangyari lamang na ilagay ang iyong pasaporte sa ibinigay na lagayan upang maiwasang masira ito. May naaangkop na karagdagang mga bayad upang mapalitan ang nawala o ninakaw na mga pasaporte.

Karagdagang impormasyon:

Para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pasaporte at mga kopya ng iba pang mga publikasyon, bisitahin ang aming website, www.passports.gov.au o tumawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service)(APIS) sa 131 232 . Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang isang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Para sa payong pambiyahe at praktikal na impormasyon upang matulungan kang maghanda para sa ligtas na pagbibiyahe sa ibayong dagat, magtungo sa www.smartraveller.gov.au

Paraan ng Pag-access

Kung ikaw ay hindi gaanong nakakapagsalita ng wikang Ingles, maaari mong gamitin ang Serbisyo ng Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete ng Pamahalaang Australia sa iyong panayam para sa pasaporte nang walang bayad. Kung kailangan mo ng interpreter o ikaw ay may kapansanan sa paningin at kailangan ng pangkalahatang impormasyong tungkol sa pasaporte, pakitawagan ang APIS sa 131 232

Kung ikaw ay bingi, o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita, kontakin kami sa pamamagitan ng Pambansang Serbisyo ng Relay: Sa mga gumagamit ng TTY tumawag sa 133 677 at sa mga gumagamit ng Speak and Listen tumawag sa 1300 555 727. Hilingin ang APIS sa 131 232.

Pinahahalagahan namin ang iyong mga puna

Nagtatrabaho kami nang husto upang mapagbuti ang aming serbisyo sa iyo at malugod naming tatanggapin ang iyong suhestiyon kung paano ito higit pang mapagbubuti ng aming mga kawani. Mangyari lamang na iharap sa amin ang iyong mga papuri, reklamo o komento sa alinman sa sumusunod na mga paraan:

Online:

Telepono:

APIS 131 232

Sa pamamagitan ng pagsulat sa:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021